Szwergia, Republika Federalna Szwergii (RFS) – państwo unitarne, w centralnej Valhalli położone nad Oceanem Wirtualnym. Powierzchnia Szwergii na dzień 03.11.2021r. wynosi 126 chunków, a zamieszkiwana jest przez 14 obywateli.


HISTORIA

Historia – po premierze serwera pojawią się tu informacje dotyczące historii państwa i jego rozwoju.

Dynastia Hassa – po premierze serwera w tym miejscu pojawią się informacje dotyczące dynastii Hassa, która stworzyła Republikę Federalną Szwergii.


USTRÓJ POLITYCZNY

Konstytucja

Konstytucja Republiki Federalnej Szwergii – to najważniejszy akt prawny w Szwergii, uchwalony 5 maja 2021r. przez Senat Republiki Szwergii zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 1 maja 2021r. Została ogłoszona w Dzienniku Ustaw: Dz.U.z 2021r. nr 1, poz. 1 i weszła w życie 10 maja 2021r. Konstytucja złożona jest z preambuły i 1 rozdziału, w tym 8 artykułów. Konstytucja określa charakter ustroju państwowego. Ukazuje sposób zorganizowania i działania głównych organów państwa. Definiuje status prawny obywateli i sposób ich wpływania na politykę państwa.

Władza ustawodawcza

Władzę ustawodawczą stanowi jednoizbowy parlament (Senat 30 – członków) wybierany w bezpośrednich, powszechnych i tajnych wyborach parlamentarnych na 2-miesięczną kadencję od dnia pierwszego posiedzenia. Jego głównym zadaniem jest stanowienie prawa poprzez uchwalanie ustaw konstytucyjnych i zwykłych, w tym budżetowej, a także ratyfikowanie umów międzynarodowych. W wyjątkowych przypadkach opisanych w Konstytucji możliwe jest rozwiązanie Senatu (a jednocześnie całego parlamentu) przed upływem końca kadencji przez głowę państwa lub uchwałę przyjętą większością 2/3 głosów. Jego przedłużenie możliwe jest jedynie w czasie stanu wyjątkowego lub do 3 miesięcy po zakończeniu kadencji.

Organizację Senatu, porządek prac oraz sposób powoływania i działalności ich organów określają regulaminy uchwalone przez izbę.

Senat ze swego grona wybiera przewodniczącego i vice-przewodniczącego, którzy tworzą prezydium. Przewodniczący Senatu jest najwyższym przedstawicielem izby niższej parlamentu, przewodniczy obradom Senatu oraz reprezentuje go na zewnątrz. Senat powołują również komisje parlamentarne: stałe, które mają za zadanie przygotowywanie projektów w dziedzinie ustawodawstwa i kontroli oraz nadzwyczajne, powoływane w celu rozpatrzenia konkretnych spraw izby i ulegające rozwiązaniu po wykonaniu zadania.

Senatorowie mogą tworzyć kluby parlamentarne składające się z co najmniej 1 parlamentarzysty lub koła senatorskie do których potrzeba 3 senatorów.

Przewodniczący klubów parlamentarnych wraz z członkami prezydium tworzą Konwent Seniorów organ zapewniający współdziałanie klubów poselskich w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac izb w szwergijskim parlamencie. Senatorom w okresie sprawowania przez nich mandatu przysługuje immunitet. 

REPUBLIKA FEDERALNA SZWERGII

Flaga Republiki Federalnej Szwergii
Godło Republiki Federalnej Szwergii

Konstytucja: Konstytucja Republiki Federalnej Szwergii z dnia 25.05.2021r.

Język Urzędowy: Szwergijski (Polski z mieszanką Niemieckiego, twardego akcentu)

Stolica: Kchalenberg

Ustrój polityczny: Demokratyczny

Typ państwa: Republika federalna

Głowa państwa: Kanclerz RFS – Jankes (pełniący urząd tymczasowo)

Przewodniczący senatu: brak (w zastępstwie Kanclerz)

Departamenty:
– Departament Dyplomacji Narodowej
– Departament Infrastruktury i Gospodarki Narodowej
– Departament Bezpieczeństwa Narodowego
– Departament Sprawiedliwości:
– Departament Zdrowia i Opieki Społecznej

Waluta: Dolary serwerowe

Religia dominująca: brak

Discord: https://discord.gg/yrhVdGtHKc